Hvaler

ligger i sin helhet på øyer, øst for munningen av Oslofjorden.
I sør og øst er de skilt fra Sverige av sundet Sekken.

De største øyene er regnet fra nordvest: Papper (2,1 km2), Vesterøy (15,2 km2), Spjærøy (8,1 km2), Asmaløy (9,1 km2), Kirkeøy (29,8 km2), Nordre Sandøy (2,4 km2), Søndre Sandøy (4,2 km2) og Herføl (1,9 km2). Mellom Asmaløy og Kirkeøy går det brede sundet Løperen, som danner innseilingen til Fredrikstad.

Sør for øyrekken dannet av hovedøyene ligger bl.a. Akerøya (1,6 km2), Tisler og Torbjørnskjær, den siste med kystfyr. Helt i nord, utenfor innløpet til Skjebergkilen, ligger Singløya (2,2 km2). I alt har Hvaler vel 550 øyer og holmer.
Natur

Berggrunnen består i hele kommunen av grunnfjell, gneis på de sørøstre øyene (Herføl og Sandøyene), granitt ellers. Grunnfjellet har en rekke parallelle sprekker, hovedsakelig i retningen nordnordøst–sørsørvest, som danner sund mellom øyene og små søkk tvers over dem. Øyene er lave (høyeste punkt er på Vesterøy, 72 moh.), stort sett trebare med unntak av de største, hvor det bl.a. vokser en del furu. I forsenkningene små dyrkede sletter.

Bosetning

Bosetningen fordeler seg med 2/3 på øyene vest for Løperen, og 1/3 på øyene i øst, først og fremst Kirkeøy, der man for øvrig finner Hvalers største tettsted, Skjærhalden som også er administrasjonssenter. Folketallet sank med bortimot 50 prosent fra 1910 til 1971, da det nådde sitt laveste nivå.

Etter at øyene vest for Løperen fikk fastlandsforbindelse i 1971, har folketallet vist betydelig vekst, gjennomsnittlig med 1,5 % per år 1971–2004. Folketallet blir mangedoblet i sommermånedene; det finnes vel 4500 hytter og sommersteder i kommunen.

Næringsliv

Hvaler er Østfolds viktigste fiskerikommune, med om lag 3/4 av fylkets ilandbrakte fangst etter verdi. Det fiskes særlig reker og andre skalldyr, samt torsk. Viktigste fiskehavn er Utgårdskilen (Vesterøy), som for øvrig er et av de største fiskemottakene i Sør-Norge øst for Kristiansand. Gårdsbrukene er små; kommunen har den minste gjennomsnittlige bruksstørrelsen i fylket. Variert drift i jordbruket. Noe småindustri. 61 % av arbeidstagerne har arbeid utenfor kommunen, hvorav 42 % i Fredrikstad (2001).

Samferdsel

Hvaler har fastlandsforbindelse med Fredrikstad over Kråkerøy og tunnelforbindelse (Hvalertunnelen, 3755 m lang) under Løperen mellom Asmaløy og Kirkeøy på fv. 108. Videre er det hyppig rutebåtforbindelse med øyene Søndre Sandøy, Nordre Sandøy og Herføl, og med Lauer ved behov. Det er sesongbasert ruteforbindelse med Strömstad i Sverige.

Offentlige institusjoner

Hvaler svarer til Hvaler sogn og prestegjeld, Fredrikstad domprosti i Borg bispedømme, Hvaler lensmannsdistrikt i Østfold politidistrikt og hører under Fredrikstad tingrett.

Historikk og kultur

Hvaler kirke er en enskipet middelaldersk steinkirke i romansk stil, trolig bygd før 1100, restaurert 1953. Kommunen har mange bronsealderfunn, bl.a. på Herføl. Her, på Søndre Sandøy og på Kirkeøy finnes hustufter fra vikingtiden. Akerøya har fort fra 1600-tallet. Hvaler bygdesamling på Spjærøy viser eldre fiskeredskaper, sjøfartshistorie, steinindustri og jordbruk, og eldre hvalerbåter.

Selv om det er mange hytter i kommunen, finnes store offentlige friarealer, anslagsvis 10 % av kommunens areal, f.eks. på Akerøya, sørvestkysten av Vesterøy, Storesand lengst sør på Kirkeøy og flere holmer. Gjestgiveri og gjestegård på Kirkeøy.

I 2009 ble Ytre Hvaler nasjonalpark etablert (i Hvaler og Fredrikstad kommuner), samtidig som Kosterhavets nationalpark (i Strömstads og Tanums kommuner). Parkene er de første marine nasjonalparkene i henholdsvis Norge og Sverige, og henger sammen langs riksgrensa i farvannet Sekken. De omfatter store sjøarealer inklusive havbunnen med blant annet korallrev. Noen landarealer inngår; hovedsakelig mindre holmer og skjær, men også deler av de store øyene i Hvaler.
Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1983) har en sølv båt med mast og stag mot en blå bakgrunn; gjenspeiler avhengigheten av båten og havet.

Navnet kommer av norrønt Hvalir, flertall av hvalr, ‘hval’; øyene minner om svømmende hvaler. Navnet kan også komme av varder; det er svært mange varder og røyser på øyene.