Dominikanske republikk

Dominikanske republikk, republikk i Karibia, utgjør de østlige 2/3 av øya Hispaniola som landet deler sammen med Haiti. Dominikanske republikk har kyst til Atlanterhavet i nord og Karibiske hav i sør. Det er et fjell- og skogrikt land med tropisk klima. Befolkningen er spansktalende og for det meste mulatter. Landet er fattig og har få råvareressurser.

Dominikanske republikk ble tatt i spansk besittelse på Columbus’ annen reise, og ble altså spansk koloni fra 1496; uavhengig 1821. Under Haiti 1822–44. Diktatoren Trujillo (1930–61) satte et sterkt preg på landet.

Navnet kommer av at Christofer Columbus’ bror Bartolommeo grunnla en koloni her på en søndag i 1496 (lat. dominica, ‘søndag’, eg. ‘Herrens dag’, av lat. dominus, ‘herre’).

Dominikanske republikk ligger i den tropiske klimasonen. Klimaet er mesteparten av året under innflytelse av nordøstpassaten, som gir store nedbørmengder på fjellenes nordskråninger, mens sørskråningene blir liggende i regnskyggen. Også deler av Cibaosletta og lavlandet sør for Cordillera Central har en forholdsvis beskjeden nedbør.

Om sommeren dreier passaten over i østlig og sørøstlig retning, og gir dermed regn til de sørlige deler av landet. Temperaturene er høye hele året, og de årlige svingningene er små. I hovedstaden Santo Domingo på sørkysten er middeltemperaturen for hele året 25 °C; januar og februar er de kaldeste månedene med 24 °C, juli-september er varmest med 27 °C. Årlig nedbør er 1385 mm, med de største mengdene i perioden mai-november. Dominikanske republikk ligger i orkanbeltet, og særlig de sørlige og sørvestlige delene er ofte utsatt for store ødeleggelser.

Landbruk

Landbruket er viktigste næringsvei og omfatter 12 % av BNP (2002) og sysselsetter ca. 15 % av yrkesbefolkningen. Av landets areal er 30 % oppdyrket. Cibaodalen i den sentrale nordlige delen av landet har den mest fruktbare jorden. Sukkerrør, som er det viktigste eksportproduktet fra landbruket, dyrkes imidlertid mest på store plantasjer i den østlige delen av landet. Sukkerproduksjonen gav inntil 1984 store eksportinntekter til landet. Siden har endrede importbehov i USA rammet sukkereksporten hardt. I første del av 1990-årene sank både produksjonsvolumet og eksportinntektene. Produksjonen av sukkerrør var i 2002 på 4,8 mill. tonn og eksportverdien av råsukker og sukkerprodukter utgjorde kun 7 % av landets totale eksportverdi.

Andre eksportvekster er kaffe, kakao og tobakk, som særlig dyrkes i Cibaodalen. Flesteparten av bøndene driver imidlertid selvbergingsjordbruk med lav avkastning. Produksjonen av de viktigste ernæringsproduktene (mais, ris, maniok, yams, søtpoteter m.m.) er ofte ikke tilstrekkelig til å dekke det lokale behovet.

Husdyroppdrett på kommersiell basis er særlig konsentrert nord i landet og i lavlandet i øst, med produksjon av storfekjøtt for innenlandsk konsum. Melkeproduksjonen foregår vesentlig i sør og i Sousa på nordkysten. Det drives et beskjedent kystfiske.
Energi

Forbruket av energi er lavt. Størstedelen av energien kommer fra varmekraft basert på importert olje. Landet har siden tidlig i 1990-årene vært rammet av en energikrise med ustabil strømleveranse opptil 20 timer per dag. Dette skyldes kombinasjonen av gamle og dårlig drevne energiverk samt mangel på fyringsolje, noe som igjen skyldes mangel på utenlandsk valuta. Dessuten har vannkraftverkenes produksjon vært rammet av lav vannstand. Et nytt vannkraftverk; Monción i Santiago Rodríguez, ble åpnet i 2001.
Industri og bergverk

Industrien (inkl. gruvedrift m.m.) stod i 2001 for 33 % av bruttonasjonalproduktet og 21 % av sysselsettingen. En stor del av industrikapitalen er på amerikanske hender. Industrivirksomheten er i stor utstrekning basert på raffinering av sukker og foredling av andre primærprodukter fra jordbruket, bl.a. er det stor produksjon av øl og sigaretter. Stor sementproduksjon. Mesteparten av industrien er konsentrert til hovedstaden Santo Domingo.

Det er opprettet flere økonomiske frisoner med spesielle incentiver som lave skatter og avgifter for å tiltrekke seg utenlandske produksjonsetableringer. Produksjon av ferdigvarer for det nordamerikanske marked er en viktig del av denne virksomheten.

Det er beregnet at landet har ca. 10 % av forekomstene av ferronikkel i verden, og i 2000 stod ferronikkel for ca. 25 % av eksportinntektene. Svingninger i pris og etterspørsel på verdensmarkedet har imidlertid medført at gruvedriften i perioder har opphørt. Det utvinnes også noe gull og sølv. En tidligere betydelig bauxittutvinning er nå fullstendig opphørt.
Utenrikshandel

De viktigste eksportvarer er jern og stål, sukker og produkter basert på sukker. Petroleum, petroleumsprodukter og matvarer er viktigste importvarer. Viktigste handelspartnere er USA, Venezuela, Mexico, Nederland, Belgia og Japan. Dominikanske republikk har svært lite handelssamkvem med andre land i Karibia. Landet mottar store forsendelser av valuta fra personer bosatt i utlandet.